Det er selvfølgelig klart at HORESCON PROPOS kassesystemer og  salgsregistreringssystemer understøtter denne lov.

Har du brug for yderligere information om vore produkter kan du ringe på tlf.: 3141 1290 eller maile til info@horescon.dk

LOV OM DIGITALE SALGSREGISTRERINGSSYSTEMER
(kasseapparater)

AF 1 JULI 2021

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2021.
Skatteministeriet, den 19. oktober 2020

»Digitale salgsregistreringssystemer
§ 62 a. Digitale salgsregistreringssystemer skal opfylde følgende krav:

1) Alle handlinger via salgsregistreringssystemer skal registreres i systemets elektroniske journal (logges). Transaktionsdata i den elektroniske journal skal signeres digitalt med et dansk OCEScertifikat, udstedt til den erhvervsdrivende, så integriteten af data i den elektroniske journal kan
verificeres i forbindelse med kontrol.

2) Den elektroniske journal skal indeholde de oplysninger, som også skal indeholdes på en forenklet faktura eller en kassebon til kunden, jf. § 63. For hver transaktion skal den elektroniske journaldesuden indeholde:

a) Tidspunktet for købets start og afslutning/afbrydelse.
b) Et fortløbende transaktionsnummer, som skal være unikt for den erhvervsdrivende (pr. cvrnummer).
c) Den anvendte betalingsmetode.
d) Serienummeret på det digitale salgsregistreringssystem. 


3) Salgsregistreringssystemet skal kunne producere en fil direkte fra den elektroniske journal i SAFT format. Skatteforvaltningen udarbejder en dansk vejledning i brugen af SAF-T formatet.

4) Filen fra den elektroniske journal skal kunne udlæses på almindeligt tilgængelige elektroniske medier eller på anden vis kunne overføres digitalt til myndighederne på forlangende.

5) Salgsregistreringssystemet skal kunne danne en rapport med dagens omsætning der, efter registrering i den elektroniske journal, nulstiller salgstællerne m.v. (en Z-rapport).

6) Salgsregistreringssystemet skal kunne danne en rapport med omsætning indtil dannelse uden nulstilling af salgstællere m.v. (en X-rapport).

7) Digitale betalingsmidler som betalingskort, mobilbetaling m.v. skal være koblet til salgsregistreringssystemet på en sådan måde, at betaling med digitale betalingsmidler automatisk registreres i det digitale salgsregistreringssystem.

8) Salgsregistreringssystemet skal kunne registrere særskilte totaler for de anvendte betalingsmidler, dvs. totaler for henholdsvis kontantbetaling, betaling med kort og mobilbetaling m.v.

9) Der skal være indbygget ur og dato, der er justeret i forhold til dansk normaltid. Alle justeringer af tidsangivelse i systemet skal registreres i den elektroniske journal.

10) Der skal være tilknyttet en printerfunktion, bl.a. til udskrivninger af forenklede fakturaer eller kasseboner, jf. § 63, hvis den erhvervsdrivende ikke kan sende kassebonen digitalt til et system, som kunden på forhånd har accepteret.

11) Der skal kunne udskrives en kassebon på forlangende, hvorpå der klart skelnes mellem positive og negative beløb. Kravet anses også for opfyldt, hvis salgsregistreringssystemet kan sende kassebonen digitalt til et system, som kunden på forhånd har accepteret.

12) Salgsregistreringssystemer, der er beregnet til at blive benyttet af flere sælgere, skal kunne registrere transaktioner og totaler separat for hver sælger, herunder salgets størrelse samt type betalingsmiddel.

13) Undervisning og lignende registreringer uden salg skal medføre kasseboner, der er tydeligt mærket med f.eks. »test ikke gyldig« eller »undervisning – ikke gyldig«, og sådanne kasseboner må ikke kunne forveksles med ordinære kasseboner.

14) Når en virksomhed modtager kontanter, jf. § 81, stk. 1, i lov om betalinger, skal salgsregistreringssystemet være udstyret med:

a) En kasseskuffe til opbevaring af kontanter.
b) Mulighed for vekselkasse (opgørelse over mønt- og seddeltyper).
Stk. 2. Det digitale salgsregistreringssystem må ikke indeholde funktioner, der gør det muligt at tilføje, redigere eller slette oplysninger

Stk. 3.
Det digitale salgsregistreringssystem må ikke kunne sammenkobles eller integreres med software eller hardware, der gør det muligt at tilføje, redigere eller slette oplysninger i den elektroniske journal.«

3. I § 133, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »§ 62,«: »§ 62 a,«.
§ 2
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2021.

Skatteministeriet, den 19. oktober 2020
Morten Bødskov